آزمایشگاه سم شناسی

بخش سم شناسی آزمایشگاه مدیا گستر آزما با همراهی پرسنل متخصص و با تجربه وبا استفاده از اسپکتروفتومتری جذب اتمی با سه روش کوره گرافيتی, شعله و سيستم هيدريد ژنراتور ونيز اسپکتروسکوپی نشر اتمی توان اندازه گيری بيش از 24 مورد از عناصر را دارد