آزمایشگاه میکروبیولوژی

آزمایشگاه تخصصی میکروبیولوژی از چهار بخش محیط سازی،کشت ،انکوباسیون و استرلیزاسیون بطور کاملا مجزا تشکیل شده است.تشخیص و کشت انواع باکتری ها، قارچ و مخمر وتعیین تایپ و حد مجاز میکروارگانیسم های هوازی و بی هوازی در آب، فراورده های آرایشی و بهداشتی وشوینده از مهمترین فعالیتهای بخش میکروبیولوژی می باشد. این آزمایشگاه با بهره گیری از کادر متخصص با بیش از 50 نوع محیط کشت اختصاصی و افتراقی امکان کنترل میکروبی را در زمینه های مختلف به شرح زیر دارد: شمارش کلی وشمارش انواع ميکروبهای هوازی مزوفيل، سرماگرا، سودوموناس آئروژينوزا، ويبريو، کليفرم، اشيرشيا، استاف اورئوس کوگولاز مثبت، باسيلوس سرئوس، سالمونلا، شيگلا، استرپتوکوک، نتروباکترياسه، اسيد دوست، هاگدار مقاوم به حرارت، کلستريديوم پرفرژانس و بوتولينوم، اسپور گرمادوست، مزوفيل و...، تايپينگ سالمونلا و ...

آزمایشگاه میکروبیولوژی :
  • کنترل میکروبی فراورده های آرایشی-بهداشتی و شوینده
  • انجام انواع تست های آنتی بیوگرام
  • تعیین اثربخشی مواد ضدعفونی کننده
  • آموزش مسئولین فنی و کنترل کیفی کارخانه های تولید کننده
  • انجام پروژهای تحقیقاتی و آزمایشگاهی
  • ارزیابی محیط های کشت میکروب شناسی
آزمایشگاه میکروبیولوژی با برخورداری از فضای مناسب وتجهیزات پیشرفته و کارکنان با تجربه امکان ارزیابی انواع مواد ضد عفونی کننده و آب رابا روشهای نوین بر روی انواع سوش های میکروبی و کپک و مخمر داراست.